18th ADMA 2022: Brisbane, Australia

Weitong Chen, Lina Yao, Taotao Cai, Shirui Pan, Tao Shen, Xue Li: Advanced Data Mining and Applications - 18th International Conference, ADMA 2022, Brisbane, Australia, November 28-30, 2022, ISBN 978-3-031-22063-0.

17th ADMA 2021: Sydney, Australia

Bohan Li, Lin Yue, Jing Jiang, Weitong Chen, Xue Li, Guodong Long, Fei Fang, Han Yu: Advanced Data Mining and Applications - 17th International Conference, ADMA 2021, Sydney, Australia, February 2–4, 2021, ISBN 978-3-030-95407-9.

16th ADMA 2020: Foshan, China

Xiaochun Yang, Chang-Dong Wang, Md. Saiful Islam, Zheng Zhang: Advanced Data Mining and Applications - 16th International Conference, ADMA 2020, Foshan, China, November 12-14, 2020, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 12447, Springer 2020, ISBN 978-3-030-65389-7.

15th ADMA 2019: Dalian, China

Jianxin Li, Sen Wang, Shaowen Qin, Xue Li, Shuliang Wang: Advanced Data Mining and Applications - 15th International Conference, ADMA 2019, Dalian, China, November 21-23, 2019, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 11888, Springer 2019, ISBN 978-3-030-35230-1.

14th ADMA 2018: Nanjing, China

Guojun Gan, Bohan Li, Xue Li, Shuliang Wang: Advanced Data Mining and Applications - 14th International Conference, ADMA 2018, Nanjing, China, November 16-18, 2018, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 11323, Springer 2018, ISBN 978-3-030-05089-4.

13th ADMA 2017: Singapore

Gao Cong, Wen-Chih Peng, Wei Emma Zhang, Chengliang Li, Aixin Sun: Advanced Data Mining and Applications - 13th International Conference, ADMA 2017, Singapore, November 5-6, 2017, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 10604, Springer 2017, ISBN 978-3-319-69178-7.

12th ADMA 2016: Gold Coast, QLD, Australia

Jinyan Li, Xue Li, Shuliang Wang, Jianxin Li, Quan Z. Sheng: Advanced Data Mining and Applications - 12th International Conference, ADMA 2016, Gold Coast, QLD, Australia, December 12-15, 2016, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 10086, 2016, ISBN 978-3-319-49585-9.

10th ADMA 2014: Guilin, China

Xudong Luo, Jeffrey Xu Yu, Zhi Li: Advanced Data Mining and Applications - 10th International Conference, ADMA 2014, Guilin, China, December 19-21, 2014. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 8933, Springer 2014, ISBN 978-3-319-14716-1.

9th ADMA 2013: Hangzhou, China

Hiroshi Motoda, Zhaohui Wu, Longbing Cao, Osmar R. Zaïane, Min Yao, Wei Wang: Advanced Data Mining and Applications, 9th International Conference, ADMA 2013, Hangzhou, China, December 14-16, 2013, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 8346, Springer 2013, ISBN 978-3-642-53913-8.

Hiroshi Motoda, Zhaohui Wu, Longbing Cao, Osmar R. Zaïane, Min Yao, Wei Wang: Advanced Data Mining and Applications - 9th International Conference, ADMA 2013, Hangzhou, China, December 14-16, 2013, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science 8347, Springer 2013, ISBN 978-3-642-53916-9.

8th ADMA 2012: Nanjing, China

Shuigeng Zhou, Songmao Zhang, George Karypis:Advanced Data Mining and Applications, 8th International Conference, ADMA 2012, Nanjing, China, December 15-18, 2012. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 7713, Springer 2012, ISBN 978-3-642-35526-4.

7th ADMA 2011: Beijing, China

Jie Tang, Irwin King, Ling Chen, Jianyong Wang: Advanced Data Mining and Applications - 7th International Conference, ADMA 2011, Beijing, China, December 17-19, 2011, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 7120, Springer 2011, ISBN 978-3-642-25852-7.

Jie Tang, Irwin King, Ling Chen, Jianyong Wang: Advanced Data Mining and Applications - 7th International Conference, ADMA 2011, Beijing, China, December 17-19, 2011, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science 7121, Springer 2011, ISBN 978-3-642-25855-8.

6th ADMA 2010: Chongqing, China

Longbing Cao, Yong Feng, Jiang Zhong: Advanced Data Mining and Applications - 6th International Conference, ADMA 2010, Chongqing, China, November 19-21, 2010, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 6440, Springer 2010, ISBN 978-3-642-17315-8.

Longbing Cao, Jiang Zhong, Yong Feng: Advanced Data Mining and Applications - 6th International Conference, ADMA 2010, Chongqing, China, November 19-21, 2010, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science 6441, Springer 2010, ISBN 978-3-642-17312-7.

5th ADMA 2009: Beijing, China

Ronghuai Huang, Qiang Yang, Jian Pei, João Gama, Xiaofeng Meng, Xue Li: Advanced Data Mining and Applications, 5th International Conference, ADMA 2009, Beijing, China, August 17-19, 2009. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 5678, Springer 2009, ISBN 978-3-642-03347-6.

4th ADMA 2008: Chengdu, China

Changjie Tang, Charles X. Ling, Xiaofang Zhou, Nick Cercone, Xue Li: Advanced Data Mining and Applications, 4th International Conference, ADMA 2008, Chengdu, China, October 8-10, 2008. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 5139, Springer 2008, ISBN 978-3-540-88191-9.

3rd ADMA 2007: Harbin, China

Reda Alhajj, Hong Gao, Xue Li, Jianzhong Li, Osmar R. Zaïane: Advanced Data Mining and Applications, Third International Conference, ADMA 2007, Harbin, China, August 6-8, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4632, Springer 2007, ISBN 978-3-540-73870-1.

2nd ADMA 2006: Xi'an, China

Xue Li, Osmar R. Zaïane, Zhanhuai Li: Advanced Data Mining and Applications, Second International Conference, ADMA 2006, Xi'an, China, August 14-16, 2006, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4093, Springer 2006, ISBN 3-540-37025-0.

1st ADMA 2005: Wuhan, China

Xue Li, Shuliang Wang, Zhao Yang Dong: Advanced Data Mining and Applications, First International Conference, ADMA 2005, Wuhan, China, July 22-24, 2005, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3584, Springer 2005, ISBN 3-540-27894-X.